Sinterklaas Centrale Janse
Voor een onvergetelijk Sinterklaasbezoek

Algemene bepalingen 2024 Sinterklaas Centrale Janse ©

1 : Indien een optreden niet kan worden gerealiseerd als gevolg van ziekte COVID-19 van één der artiesten, ten gevolge van enig overheidsbevel of andersoortige overmacht, is  Sinterklaas Centrale Janse gerechtigd de overeenkomst als geschorst te beschouwen.
2 : In geval van een of ziekte COVID-19 of andere onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid bestaat dat het optreden niet of niet op tijd kan plaatsvinden, dient contractant 2 (Hoofdboeker) direct Sinterklaas Centrale Janse te waarschuwen. Er zal dan naar een oplossing gezocht worden of het bezoek word verplaatst dan wel geannuleerd. Bij een annulering door (Hoofdboeker) worden er annuleringskosten van 25,00- euro in rekening gebracht.
3 : Indien bovenvermelde groep op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal de opdrachtgever (Hoofdboeker) direct gewaarschuwd worden. Artiest zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde z.s.m. op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.
4 : Het is niet toegestaan geluid, foto’s en/of beeldopnamen van het optreden openbaar te maken op internet, tv, krant  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bovenvermelde Sinterklaascentrale. Geluid, foto’s en/of beeldopnamen van het optreden mag wel in  “ huiselijke kring “ worden bekeken.  (Art. 19 t/m 21 Auteurswet (Aw) & Portretrecht.
5 : Indien één van de contractanten meent dat de ander zich niet aan de bepalingen van deze overeenkomst gehouden heeft, maakt de eerste hiervan binnen 48 uur na het optreden per aangetekende brief en met redenen omkleed melding bij de andere contractant. Mochten de contractanten/partijen er beide niet uitkomen, kunnen de  geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie binnen arrondissement waar de in de overeenkomst vermelde Artiest woonplaats heeft c.q. gevestigd is.
6 : Bovenvermelde groep Sinterklaas Centrale Janse, is verplicht ervoor zorg te dragen dat de benodigde kostuums, instrumenten etc. zich in goede staat bevinden en voldoen aan veiligheidseisen kostuums Sinterklaas 2024.
7 : Bovenvermelde groep Sinterklaas Centrale Janse, is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van, of materiële schade toegebracht aan goederen toebehorend aan contractant 2 (Hoofdboeker), tenzij de oorzaak hiervan te wijten is aan opzet, grove schuld of nalatigheid van contractant 1 of van personen die zich dienen te houden aan aanwijzingen of opdrachten van contractant 2 (Hoofdboeker) Alle schade, die met opzet door kinderen of volwassenen worden toegebracht aan de kostuums, haarwerk of materialen van Sinterklaas Centrale Janse, zal op de (Hoofdboeker) worden verhaald !
8 : Bovenvermelde groep Sinterklaas Centrale Janse, dient de overeengekomen werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten. Sinterklaas Centrale Janse, draagt er zorg voor dat er niet wordt gehandeld in strijd met wettelijke bepalingen, verordeningen of andere overheidsvoorschriften.
Na einde van het optreden betaald de opdrachtgever (Hoofdboeker) het vastgestelde bedrag (zoals overeengekomen) aan bovenvermelde groep.


Deze Algemene bepalingen 2024 zijn vastgesteld door
Sinterklaas Centrale Janse, te Bussum op d.d. 01 Januari 2024